Rondom biodiversiteit, door Lei Hensels

Biodiversiteit.- De verscheidenheid in levensvormen. Dit jaar staat in het teken van de biodiversiteit. Wat is hier de bedoeling van? –Aandacht vestigen op de veelheid van levensvormen. –Levensvormen die elk voor zich hun eigen waarde hebben. Waarvan vele door ons toedoen in hun bestaan bedreigd zijn. Er wordt van iedereen gevraagd bezinning op, waar we mee bezig zijn en maatregelen te treffen ter verbetering.

Een van de knelpunten zijn specialisatie in aandachtsvelden. Breed ecologisch denken lijkt vaak moeilijk te zijn. Onze bijenteelt ondervindt grote nadelen door de enorme achteruitgang van de bijenweide of dracht. Onder andere veroorzaakt door de grote prestatiedruk in onze land -en tuinbouw. Soja cultuur levert veevoer en producten die goed zijn voor hart en bloedvaten, levert ook producten die vlees kunnen vervangen. Maar vormt ook aanslagen op het voortbestaan van tropische regenwouden en de mensen die er wonen.

De Knautia of beemdkroon is de voedselplant van Andrena hatorfiana en deze solitaire bij is de gastheer/vrouw van de wespbij Nomada armata. Entomologen die deze bijen als aandachtsveld hebben, zeggen; geen bijenkasten toelaten waar deze bijen voorkomen. En tal van natuurbeheerders zeggen dit na. Gelijktijdig ziet men wel , dat in gebieden waar Gallowayrunderen en Schotse Hooglanders hun beheerswerk doen, de Knautia weggrazen. Als imkers en solitaire bijengeïnteresseerde samen met elkaar hier meer aandacht aan zouden besteden, zou dit de biodiversiteit ten goede komen.

Een kanaaldijk waar redelijk veel Beemdkroon voorkwam en ook Andrena hatorfiana, doch ook Nomada armata word beheerd door de inzet van schapen. Weg Knautiabij en de bijbehorende koekoeksbij. Allemaal bio maar niet logisch. In de Oostvaardersplassen broedt nu de zeearend, in het zelfde gebied zijn afgelopen winter honderden grote grazers verhongerd. Het laat duidelijk zien dat de belangen van de verschillende levensvormen niet op een evenwichtige wijze worden geregeld.

Bijen en bijenteelt vragen om de grootst mogelijke aandacht aan de bijenweide of dracht. Om dit een zinvolle basis te geven, dienen we te beschikken over voldoende vakbekwame bijenteeltleraren en voordrachtgevers die over een bredere kennis beschikken. Niet alleen bijenteelt in enge zin. Maar ook over inzicht beschikken wat gaande is in natuurbeheer, landbouw,tuinbouw,openbaar groen en bosbouw.

Als men waarneemt dat bij het groenbeheer veel wilgen vóór de bloei worden gesnoeid op grond van de vogelrichtlijn, dan blijkt dat de imkerij er niet bij was toen de vogelrichtlijn op grond van Natura 2000 tot stand kwam. Hoewel het merendeel van onze drachtplanten verdwijnen zie we een grote toename van het Jacobs kruiskruid. Dit is een drachtplant .Deze plant bevat stoffen die schadelijk zijn voor mensen en dieren. Bijen die op deze plant vliegen verzamelen honing die deze schadelijke stoffen bevatten. Dit is reeds meerdere malen aangetoond. Let er eens op waar deze planten voorkomen en hoe deze gebieden beheerd worden en onderneem iets ten goede.

Om inzicht te verkrijgen in wat zich afspeelt in het werkgebied van Uw bijen is het noodzakelijk dat elke imker de drachtplanten leert kennen. Welke? Hoeveel? Waar? Wanneer ze in bloei staan? Aandacht aan biodiversiteit leidt tot bewuster en rijker bijen houden. Als ook anderen dan imkers over meer kennis en inzicht over bijen en bijenteelt beschikken komt dit de biodiversiteit ten goede.

De steun van Belgische overheidsinstellingen aan het inzaaien van bloemenweiden is een positief voorbeeld ten goede aan de hele insectenwereld. Excursies van imkers en anderen werken hieraan ook mee. Drachtplantencursussen zijn een goede basis voor onze toekomstige imkerij.

Lei Hensels, Roggel. Juni 2010.